جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.خداست که بادها را فرستاد تا ابری را برانگیزند، پس ما آن را به سوی 

سرزمین مرده راندیم و زمین را پس از مردگی اش به وسیله آن زنده 

کردیم؛ زنده شدن مردگان هم این گونه است. فاطر/ 9