جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.مکان عکس: مدرسه علمیه جهان گیر خان قم

زندگی ساده و با صفای طلبگی در محیطی سنتی