جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.منو جدا شدن از درگهت خدا نکند

خدا هر آنچه کند از تو ام جدا نکند

جواب ناله دلهای خسته بر لب توست

که را صدا کنم آن کو تو را صدا نکند