جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.امام على (ع): کارى که در توان زن نیست به او مسپار زیرا او چون گُلى است 

(ظریف و آسیب پذیر) نه قهرمان و کار فرما (نهج البلاغه(صبحی صالح) ص 405 ، نامه 31)