جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.و در زمین کوه‏ های ثابت و محکمی افکند تا لرزش آنرا نسبت به شما بگیرد، و نهرها ایجاد کرد، و راههائی تا هدایت شوید. (نحل / ۱۵)