جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.از پیامبر (ص) سوال شد: آیا کسی با شهدا محشور می شود؟ پیامبر فرمود: آری، 

کسی که در شبانه روز ۲۰ مرتبه مرگ را یاد کند. (بحار الانوار، جلد 64)