جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.ریشه ام سوخت ز بی آبی و بی بارانی

شاخه هایم همه چون دست مناجات به ابر است بلند