جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.یا قمر بنی هاشم

ای که خورشید زند بوسه به خاکت ز ادب

ز فروغ تو کند جلوه گری ماه به شب