جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.مکان عکس: مرز ایران و آذربایجان