جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.
مکان عکس: کوه دوبرادران قم

ما کوهها را همراه او رام کرده بودیم که شامگاهان و بامدادان همنوا با او تسبیح مى‏گفتند. (ص / 18)