جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.
و در آن هنگام که پرده از روى آسمان برگرفته شود. (سوره التکویر/ آیه 11)


بهشت و جهنم در پس پرده های دنیا