جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.خاکیان را درحریم پاک آنان راه نیست

در جوار خالق یکتا مکان دارد شهید