جهت مشاهده عکس در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.کجایند ساکنان تو؟ 

کجایند سازندگان تو؟ 

تو را چه شده، چرا سخن نمى گویى؟