جهت مشاهده تصویر در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.


«المرأة ریحانة»، زن گل است.