جهت مشاهده تصویر در ابعاد اصلی رو آن کلیک کنید.


ای خوشا اندیشه ای همچون شهیدان داشتن

جان رها کردن به دُر همواره جانان داشتن